Psychoterapia

Psychoterapia
presvedčenia | psychológ | psychosomatika | psychoterapeut | psychoterapia | skupinová psychoterapia
Psychoterapia vám umožní vniesť do života potrebné zmeny, zlepšiť vzťahy, nadobudnúť sebaistotu, získať novú kvalitu života, prácu. Psychoterapia je liekom na vaše starostia a cestou k spokojnému a naplnenému životu. Umožní vám zažiť v bezpečí psychoterapeutického prostredia zmenu v prežívaní, v chápaní seba, vo vnímaní vašich vzťahov.

Psychoterapeutické postupy

Základom psychoterapie, ktorú využívam v praxi je klasická psychoanalýza Sigmunda Freuda. Jej prepracovanou a inovovanou metódou je psychodynamická psychoterapia, t. j. psychoterapia s hlbinnou orientáciou (výcvik som absolvovala v rokoch 1989 – 1992). Cieľom psychoterapie je spoznať mechanizmy, ktoré sú príčinou vzniknutých problémov, myšlienky, pocity a emócie, ktoré treba uvoľniť a transformovať. Odhaliť ich vzájomné prepojenie a spolupôsobenie. K liečeniu dochádza prostredníctvom účinných a overených psychologických a psychoterapeutických postupov. Je to cesta pre všetkých z vás, ktorí ste sa rozhodli pracovať na sebe a ste pripravení uskutočniť zmenu vo svojom živote. Vyžaduje od vás ochotu spolupracovať, ale aj preberať zodpovednosť za svoj život a v konečnom dôsledku vziať svoj život do svojich rúk. Táto cesta vás privedie k spokojnosti a k vnútornému naplneniu. Je to proces, ktorý pri vašej aktívnej spoluúčasti môžete na seba nechať pôsobiť, a využiť všetky pozitívne účinky terapeutického postupu vo svoj prospech.

Psychoterapia vám pomôže odstrániť vaše presvedčenia, naučené vzorce správania, automatické podvedomé programy. Pomocou terapie môžete vniesť potrebné zmeny do svojho života, v oblasti prežívania; v správaní sa vo vzťahu k sebe i k okoliu; v spôsobe svojho života. Pomôže vám spojiť sa so svojou vnútornou silou a inteligenciou. Prostredníctvom terapie sa tiež môžete napojiť na svoju intuíciu, ktorá vám umožní žiť svoj život slobodne a podľa vlastných predstáv. Celkovo vás povedie k zlepšeniu kvality vášho života, k zlepšeniu vzťahov v rodine, v partnerstve, či na pracovisku.

Problémy, pri ktorých má psychoterapia svoje nezastupiteľné miesto. Prežívanie strachu, úzkosti, nadmerný stres, záchvaty paniky, strata zmyslu života. Seba podceňovanie a nízka sebadôvera, hľadanie nového smeru v živote. Pocity samoty, neistoty, tréma, seba poškodzujúce správanie, samovražedné myšlienky. Strata, úmrtie blízkeho človeka. Rôzne prejavy psychosomatických ťažkostí bez zistenej príčiny. Napríklad časté bolesti hlavy či migrény, búšenie srdca, prípadne vysoký krvný tlak, žalúdočné vredy či iné ťažkosti. Vysporiadanie sa s vážnymi ochoreniami u seba či u najbližších v rodine. Žiarlivosť a nevera, partnerské a manželské krízy. Ťažkosti vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Vzťahové problémy v práci, vo vzťahu k nadriadeným, k autoritám či spolupracovníkom.

Výhody psychoterapie

Psychoterapia vám umožní redukovať vaše psychické ťažkosti a problémy, prevládajúcu symptomatológiu. Porozumiete podstate problému a súvislostiam jednak medzi aktuálnou situáciou a vzťahmi a tiež prepojeniu s minulými zážitkami. Získate možnosť prežiť abreakciu a mať korektívnu skúsenosť prostredníctvom terapeutického zážitku. Zlepšíte si kvalitu života a vzťahov v rámci rodiny, vo vašom sociálnom prostredí, či pracovnom prostredí. Získate vnútornú spokojnosť. Nadobudnete lepšiu schopnosť vyrovnať sa s bežnými situáciami a konfliktami. Krízová intervencia vám umožní zvládnuť akútny stres, ale aj stres, ktorý je súčasťou sebapoškodzovania, samovražedných myšlienok, pri prežívaní manželskej krízy, straty zamestnania a pod.

Ako vznikajú presvedčenia?

Terapiou odstraňujeme presvedčenia, ktoré vznikajú od ranného detstva. Vyvíjajú sa postupne vplyvom pôsobenia jednotlivých členov rodiny; matka, otec, súrodenci, starí rodičia, príbuzní; škola, rovesníci, spoločnosť, kultúrne prostredie a jeho vplyvy, vzdelávanie a pod.  Týmito vplyvmi a pôsobeniami sa vytvárajú celé systémy presvedčení. Tvoria sa na základe častého opakovania, sú úzko prepojené s pocitmi a emóciami.

V rámci nervového systému sú tieto pocitové a emočné podnety signálmi pre neuropeptidy. Na tomto základe neuropeptidy zabezpečia, aby v jednote s pocitmi a emóciami pôsobili na všetky bunky. V bunkách a na bunkových membránach sa tieto dôležité informácie zaznamenávajú a uchovávajú. Tak postupne vznikajú presvedčenia alebo aj ustálené vzorce správania a automatické reakcie organizmu na tieto podnety a situácie. Toto všetko zabezpečuje, aby človek opakoval to isté správanie stále dookola a rovnako ako mnohokrát predtým. Poznáte to. Stále ten istý scenár riešenia situácií: osobných, vzťahových, pracovných. Napríklad: „Nemôžem si pomôcť, no neviem s tým prestať. Niekedy to vydržím, ale iba krátko, a všetko sa zase vráti späť.“