Rodinná terapia

Rodinná terapia
komplikované vzťahy v rodine | poradňa | psychologické poradenstvo | rodina | rodinná terapia
Rodinná terapia umožňuje, aby rodina riešila komplikované vzťahy, ktoré majú priamy vplyv na psychické zdravie všetkých jej členov. Úlohou terapie je ponúknuť nový pohľad na seba navzájom, zažiť si rôzne modely riešenia rodinných situácií, nastaviť nové postupy a stratégie.

Rodinná terapia

Pri rodinnej terapii je vždy veľmi dôležitá vzájomná spoluúčasť, ochota si porozumieť, rešpekt, načúvanie jeden druhému, komunikácia. Práve na neutrálnej pôde je možné vytvoriť vhodné podmienky a zažiť zmenu v prežívaní. Pri rodinnej terapii v atmosfére bezpečia majú možnosť všetci členovia rodiny otvorene hovoriť. Tento krok je dôležitý hlavne preto, aby členovia rodiny mohli porozumieť podstate toho, čo sa v rodine odohráva. K čomu dochádza takmer denne? Aké situácie a vzorce správania jednotlivých členov rodiny sa neustále opakujú?

Dochádza k vysvetleniu mnohých nedorozumení. Mnohé neraz vznikajú na základe poruchovej komunikácie. Skúsenosti ukazujú, že vzájomným vyjasnením si postojov jednotlivých členov, je možné už na počiatku zabrániť tomu, aby sa v rodine rozvíjali nepriaznivé emócie a posilňovali nefunkčné vzorce správania. Rodinná terapia usporiadaním vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny prispieva k odstráneniu stresu, napätia. Stanovením jasných pravidiel sa zlepšuje spolupráca v rodine a spolupatričnosť všetkých jej členov.