Sociálno psychologický výcvik

Sociálno psychologický výcvik
podmienečný odklad výkonu trestu | psychológ | psychologické poradenstvo | sociálno psychologický výcivk
Sociálno psychologický výcvik a psychologické poradenstvo podľa 300/2005 Z. z. – Trestný zákon § 51, písm. 4) je uložený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. Prebieha skupinovo aj individuálne.

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom

Je určený § 51, písm. 4)  300/2005 Z. z.  – Trestný zákon ako alternatívna forma trestu, ktorú ukladá súd pri podmienečnom odsúdení. Na základe toho prikazuje podrobiť sa programu sociálno psychologickému výcviku alebo psychologickému poradenstvu v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom.

Cieľom programu sociálno psychologický výcvik a psychologické poradenstvo je motivovať a pomôcť klientovi k zmene svojho správania a postojov, ujasniť si svoje osobné a profesijné ciele. Pomôcť mu lepšie sa zorientovať vo svojej situácii a zároveň aj pracovať na eliminovaní stigmatizácie. Podporovať jeho zdravé spôsoby komunikácie, jeho schopnosti sebareflexie, posilňovať sebaúctu a sebaistotu. Účastník programu nadobudne základné komunikačné zručnosti a zručnosti pre lepšie zvládanie rôznych záťažových situácií. Naučí sa ako riešiť konflikty konštruktívne a asertívne v súkromí aj v práci. Realizácia sociálno psychologického výcviku je možná skupinovou i individuálnou formou, psychologické poradenstvo je vykonávané iba individuálne.