Súdny znalec z odboru psychológie

Súdny znalec z odboru psychológie
poradenská psychológia | psychológ | psychologické vyšetrenie | súdny znalec | znalecký posudok
Súdny znalec z odboru psychológie, odvetvie poradenská psychológia. Znalecký posudok je vypracovaný na žiadosť súdu alebo súkromných osôb. Najčastejšie sa jedná o riešenie situácie detí v rozvodových konaniach, vo veci úpravy styku rodičov s maloletými deťmi. Posudzuje sa vzťah medzi matkou a mal. dieťaťom, otcom a mal. dieťaťom, výchovná spôsobilosť rodičov prípadne pestúnov.

Psychodiagnostika

Je vykonávaná prostredníctvom štandardizovaných psychodiagnostických metód.  Psychologicky je možné vyšetriť intelekt, osobnosť, pozornosť, pamäťové schopnosti, temperament, emocionalitu, odolnosť voči stresu, sociálne zručnosti, správanie, mieru agresivity a ďalšie faktory.

Normalita a mentálne zdravie dieťaťa zahŕňa

Primerané vnímanie reality.
Pozitívny pohľad na seba samého.
Schopnosť vyvíjať sa a rásť.
Autonómia.
Nezávislosť.
Schopnosť ovládať vlastné správanie.
Schopnosť nadväzovať pozitívne priateľstvá.
Schopnosť vytvárať citové vzťahy.
Schopnosť zvládať neustále sa meniace nároky života.

Interpersonálny konflikt

Interpersonálny konflikt z psychologického hľadiska delíme podľa kvalitatívnych kritérií a podľa možností jeho riešenia.

Konflikty predstáv – vyjadrujú odlišnosť v predstavách. Vznikajú na podklade mnohých faktorov, napríklad na základe odlišných očakávaní. Je možné riešiť ich jasnou komunikáciou, ujasnením si pojmov a adekvátnym spytovaním sa.

Konflikty názorov – keďže názor je subjektívny, postavený na hodnotách jedinca, v porovnaní s predstavami je ťažšie riešiteľný. Pri riešení konfliktov názorov pomáhajú odborné expertízy, testovanie názorov, diskusie, hlasovanie a pod.

Konflikty postojov – vyjadrujú emocionálne zafarbený názor. Predstavy a názory sú predovšetkým racionálnej a intelektuálnej povahy.  Pri postojoch je významný citový a zvykový náboj, čo sťažuje riešenie takéhoto konfliktu.

Konflikty záujmov – tvorí najvyšší stupeň konfliktu, vedie takmer vždy k stretu – buď ja alebo ty, kompromis, nie je vždy možný.